1922-2017 - 95 lat firmy Bazarnik!

 

Regulamin Konkursu Kaligraficznego

Regulamin Konkursu Kaligraficznego

REGULAMIN KONKURSU W SERWISIE SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK / BAZARNIK SP. ZO.O.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook jest firma:

Bazarnik Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, NIP: 525-24-82-857, Regon:142452893 (dalej „Organizator”).

2. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu (dalej „Regulamin”).

3. Fundatorem nagród w Konkursie (dalej „Nagroda”) i administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu są:

  • Grzegorz Barasiński- Kaligraf
  • PBS Connect Polska Sp. z o.o.
  • Bazarnik Sp.zo.o.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.

5. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawują pracownicy Organizatora.

6. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

II. Uczestnik Konkursu

1. W Konkursie udział wziąć może osoba (dalej: „Uczestnik”), która:

  • zapoznała się i zaakceptowała Regulamin;
  • jest pełnoletnią osobą fizyczną;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Organizatora
  • wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny.

III. Przebieg i zasady Konkursu, Nagrody

1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora

2. Termin obowiązywania i zasady Konkursu zostały określone w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu Organizatora.

3. Nagrodami w konkursie są produkty wymienione w treści Konkursu opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Organizatora.

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykaligrafować zdanie Dzień Pióra Wiecznego z Bazarnikiem (dalej: "Materiał") a następnie wysłać jego skan lub zdjęcie:

  • mailem na adres: aniar.bazarnik@gmail.com

lub

  • w wiadomości Messenger https://www.facebook.com/BazarnikSalon/

5. Każdy Uczestnik może wysłać jeden Materiał.

6. Organizator dokona oceny przesłanych Materiałów i ogłosi wyniki – wskaże zgodnie z zasadami Konkursu Uczestników (dalej: „Zwycięzców”), którzy otrzymają Nagrodę. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana na profilu Organizatora, na którym został ogłoszony Konkurs, w terminie wskazanym w Konkursie.

IV. Warunki uczestnictwa w Konkursie i odbioru Nagród

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie i spełnienie wymagań Regulaminu.

2. Informacje o Nagrodzie zostaną opublikowane w poście konkursowym na profilu Organizatora.

3. Warunkiem odebrania przez Zwycięzcę Nagrody jest przesłanie w ciągu 5 dni roboczych do Organizatora wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

a) imię i nazwisko

b) adres mailowy

c) numer telefonu

d) adres korespondencyjny

4. Brak wiadomości od Zwycięzcy, podanie błędnych danych lub nie dostarczenie wiadomości w wyznaczonym czasie skutkuje utratą przez Zwycięzcę prawa do nagrody.

5. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej do 15 dni roboczych od dnia otrzymania danych od Zwycięzcy.

6. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

7. O przyznaniu Nagrody decyduje Organizator.

V. Zakres odpowiedzialności Organizatora

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych podanych przez Zwycięzców Konkursu, niezbędnych do dostarczenia Nagrody.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem

VI. Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie

1. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do przeprowadzania Konkursu.

2. Uczestnicy mają prawo do wglądu, przetworzenia lub usunięcia swoich danych. Usunięcie danych uniemożliwia kontynuowanie uczestnictwa w Konkursie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania otrzymanych w Konkursie Materiałów na portalu Facebook na profilach Organizatora.

4. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

5. Przesłanie przez Uczestnika Materiałów jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych oraz zgodę na dalsze przetwarzanie i rozpowszechnianie otrzymanych Materiałów.

VII. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzanego Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu powinny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: aniar.bazarnik@gmail.com i za pomocą wiadomości prywatnej przesłanej za pomocą portalu Facebook.

2. Reklamacja powinny zawierać pełne dane kontaktowe jak również dokładny opis zgłaszanej sytuacji.

3. Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2020 r. do odwołania.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na portalu www.facebook.com na profilach Organizatora.

 

 

Płatności / Payments